Ars index sui aliusque (Kunst is de toetssteen van zichzelf en het andere).


De expositie
In en tijdens de expositie ‘Ars index sui aliusque’ worden de werken ondergenoemde kunstenaars in dit licht bezien en vormen ze aanknopingspunt voor het via de website www.kunstkritiek.nl te voeren debat.

Werken van Piet Dirkx, mounir fatmi, Iris Kensmil, Mirjam Kuitenbrouwer, Paul de Reus, Toon Teeken, Henk Visch.


Begin tekst

In deze tijden groeit weer de behoefte het ‘eigene’ te restloos bevestigd te zien. Het ‘niet-eigene’ wordt hierbij omwille van de afscherming voorgesteld als van buitenaf komend, zodat het als het vreemde volstrekt te scheiden is van dat ‘eigene’. Het kabinet Rutte is dit wereldbeeld toegedaan en wijst speciaal de kunst aan om hoger te belasten. Dit toont dat het inziet dat in de kunst ‘vreemdheid’ inherent is aan dat wat zich toont. (En bovendien hebben veel kunstenaars de ‘linkse hobby’ om dit juist tot thema van hun werk te maken.)


Kunst en het ‘vreemde’
Kunst toont in de naaktheid van haar witte ruimtes hoe een dynamische ‘cultuur’ voortdurend zichzelf ‘vreemd’ is. Ik doel daarbij niet zozeer op de gretige import van ‘vreemde’ invloeden, waar kunstenaars zich ook mee bezighouden, maar op een logica van de kunst zelf.

Henk Visch schreef eens: “zolang ik aan een werk bezig ben, weet ik precies wat het is, maar als het werk af is, is het mij vreemd”. De kunstenaar is ook een vreemde van zijn kunstwerk. Hij maakt vormkeuzes, waardoor het werk dat wat het toont, toont met een eigenstandigheid t.o.v. andere kunstwerken en beelden. Maar deze beoogde wisselwerkingen zijn slechts een deel van het complexe voortbestaan van het kunstwerk. Het geesteskind leidt zijn eigen leven. Doordat het een belichaming is van ‘vormkeuzes omwille van de vorm’, staat het open voor verdere wisselwerkingen, die iedere keer de reflectie over de inhoud van het werk laat schuiven, ‘vreemd’ laat worden.

Hierbij heeft het individuele kunstwerk een specifiek begin in een bepaalde leefwereld (1) van de kunstenaar en ten tweede staat het niet onbepaald open voor iedere relatie, en daardoor ‘maakt’ het toch zijn eigen specifieke geschiedenis. Kunst wijst in het kunstwerk zichzelf en het andere aan. (1) Ik gebruik de term ‘leefwereld’, omdat het gaat over de wijze waarop de wereld werkelijkheid is in en voor het individu. Het is een mystificatie om de verschillen daarin onder de noemer ‘culturen’ tot structuralistische entiteiten te herleiden die principieel incommunicabel zijn. De drempels voor wederzijds begrip voor ‘leefwerelden’ zijn ook aan klasse, opleiding, religie etc. gebonden. De modernisering van de kunst heeft een rijke traditie in het reageren op dergelijke drempels.


Kunst en de ’vreemdeling
Naast op de logica van eigen en vreemd in het kunstwerk moeten wij in deze tijd ook ingaan op de afstand tussen de leefwerelden van mensen en de rol van de kunst in het gesprek ertussen.

De rol van kunst daarbij is niet evident. Impliciet formuleerde ik in de eerste alinea een normatief kunstbegrip, dat o.a. (anti-)esthetiseringen van een voorstelling – en dat kan ook een zo bedoelde kritische voorstelling zijn – waardoor een eenduidige en behaaglijke bevestiging ontstaat, uitsluit. Onder die uitsluiting vallen ook kunstwerken die de ‘Ander’ in zijn - al dan niet - naakte bestaan tonen, maar dan wel als object van de eigen visie. Als hongerige monden, die men met rijst vult en zo het spreken belet, zoals Finkelkraut het in zijn Levinas-kritiek formuleerde. De behaaglijke bevestiging is voor een gesprek met ‘vreemden’ geen interessante bijdrage.


Hoe kunnen we kunst zien als bijdrage aan bovengenoemd gesprek?
Allereerst valt er te denken aan de historische doorbraak die heeft plaatsgevonden, waardoor kunstvormen, stijlen en expositiewijzen niet meer gebonden zijn aan een vooronderstelde ‘culturele identiteit’. Kunst is gegaan, zoals ook de wetenschap, de democratische rechtstaat en andere verworvenheden. Iedere kunstenaar is vrij – dat wil zeggen naar eigen persoonlijke noodzakelijkheid – lokale inputs te kiezen. Europese kunstenaars deden dit allang, en hoorde met het hieruit resulterende werk toch bij de Europese kunst (en kunstgeschiedenis) . Het paradoxale resultaat van het globaal worden van het hierachter liggende kunstbegrip is dat juist de westerse kunstenaar ermee moet leven dat hij niet langer met grotere vanzelfsprekendheid dan ‘anderen’ bij de ‘eigen’ kunst hoort. De kunst is ook in dat opzicht ‘vreemd’ gegaan.

Wellicht wegens een parallelle ervaring zijn de westerse intellectuelen en masse relativisten geworden die de waarde van ‘hun’ wetenschap, kunst en recht etc. ontkennen, nu deze allen ‘vreemd’ zijn gegaan. Ik citeer in deze context altijd Marcus Bakker over de Mammoetwet in 1968: “Typisch PvdA: als de arbeiderskinderen nu het gymnasium binnenkomen, kunnen we het net zo goed afschaffen.” De lezer zal ook opgemerkt hebben dat ik het begrip ander nooit combineer met de retoriek die de vreemdheid verankert in een dualiteit van begrijpbare mogelijkheden versus onzegbare gronden.


Ik wil nu 2 stellingen poneren voor verder debat.
Stelling 1
Door de globalisering van de moderne kunst zijn leefwerelden juist meer met elkaar verbonden als gesprekspartners, zoals in de kunst ook werken uit het verleden gesprekspartner zijn.

De uitdrukking ”vreemd gaan van de kunst” is ironisch. Ik weiger juist om het ‘vreemde’ in de kunst te verbinden (ook niet als een zogenoemde ‘verrijking’) met de postkoloniale situatie dat “onze kunstgeschiedenis” nu door kunstenaars van velerlei herkomst gemaakt wordt en geen blank, Europees privilege meer is. De anderen zijn nu juist méér gesprekspartner. De ander is niet slechts een ander als ander (met de mond vol rijst), maar een mede-subject in de geschiedenis en als zodanig te herkennen en erkennen. Dat hij medesubject is kan ik erkennen ook als wat hij doet mij (nog) niet duidelijk is.


Stelling 2 :
Waar een streven tot metafysische begronding van verschillen vooral tot verdeeldheid leidt, verenigt het primaat van de vormreflectie in de kunst de ‘gesprekspartners’. (Dit is niet toevallig analoog aan hoe principestrijd tot vele kerken leidt en het centraal stellen van de cultus tot eenheid.)

Ieder kunstwerk brengt behalve zijn directe beleving hier en nu, ook met zich mee dat het een geschiedenis heeft doorlopen. Het is nu voor ons van belang te beseffen hoe een werk in verschillende perioden (en diachroon in verschillende leefwerelden) beleefd werd. Dit begint al bij de kunstenaar zelf, voor wie zijn eigen werk ‘vreemd’ wordt. Maar juist daarin zijn de gesprekspartners dus principieel gelijk aan elkaar.


p>
Ferdinand van Dieten, 26 oktober 2010.Please come back, these pages will be updated soon